Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

1) Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

2) Nghị định

 

a) Nghị định 132 quy định chi tiết về Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

b) Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 3/8/2009 của Chính phủ Sửa đổi một số của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

c) Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

 

3) Luật Thương Mại

a) Nghị định 20 - Quy định chi tiết Luật Thương Mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại