Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2008

 

 

VietCert mở lớp đào tạo về nội dung: NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho học viên và giúp học viên hiểu về khái niệm và nguyên tắc chung của hệ thống quản lý chất lượng.

Đào tạo