Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?

Tùy theo quy mô và sự quyết tâm của doanh nghiệp (từ 3 tháng - 01 năm).

Hỏi đáp