ISO 9000 là gì?

Chứng nhận ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn cơ bản là:

·        ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

·        ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

·        ISO 9004:2009 Quản lý sự thành công bền vững của một tổ chức

·        ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường

Hỏi đáp