Các thành phần cơ bản của đánh giá sự phù hợp

1.   Chứng nhận

Chứng nhận là khi một bên thứ ba đưa một đảm bảo bằng văn bản rằng một sản phẩm (kể cả dịch vụ), quá trình, con người, tổ chức hoặc dịch vụ phù hợp với những yêu cầu cụ thể.

-         Chứng nhận sản phẩm

-         Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

2.   Công nhận

3.   Thử nghiệm

4.   Giám định

Hỏi đáp