Hỏi đáp

 • Quy chuẩn kỹ thuật là gì?
  Quy chuẩn kỹ thuật là gì?
        Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.       Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là gì?
  Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là gì?
        Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.
 • Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là gì?
  Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là gì?
        Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.
 • Công nhận là gì?
  Công nhận là gì?
        Công nhận là việc xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định có năng lực phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.
 • Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy   1. Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng được chứng nhận hợp chuẩn. Hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.   2. Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá đ­ược chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy.
 • Hỏi đáp về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
  Hỏi đáp về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
  1. Hỏi: đề nghị cho biết phạm vi áp dụng của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật? Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.   2. Hỏi: đề nghị cho biết đối tượng áp dụng luật tiêu chuẩn và quy chuẩn? Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định c