Hỏi đáp

 • Chứng nhận sản phẩm
  Chứng nhận sản phẩm
  Tồn tại nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, chứng nhận sản phẩm có thể bao gồm thử nghiệm ban đầu một sản phẩm kết hợp với đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung ứng. Sau đó có thể bao gồm giám sát, có tính đến hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung ứng và thử nghiệm mẫu lấy tại cơ sở sản xuất và/hoặc trên thị trường. Các phương thức chứng nhận sản phẩm khác bao gồm thử nghiệm ban đầu và thử nghiệm trong quá trình giám sát, trong khi các phương thức khác lại căn cứ vào thử nghiệm mẫu sản phẩm, hay còn
 • Các thành phần cơ bản của đánh giá sự phù hợp
  Các thành phần cơ bản của đánh giá sự phù hợp
  1.   Chứng nhận Chứng nhận là khi một bên thứ ba đưa một đảm bảo bằng văn bản rằng một sản phẩm (kể cả dịch vụ), quá trình, con người, tổ chức hoặc dịch vụ phù hợp với những yêu cầu cụ thể. -         Chứng nhận sản phẩm -         Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 2.   Công nhận 3.   Thử nghiệm 4.   Giám định
 • Mục đích đánh giá sự phù hợp
  Mục đích đánh giá sự phù hợp
  Mục đích của đánh giá sự phù hợp là cung cấp lòng tin cho người sử dụng rằng các yêu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ và hệ thống được đáp ứng. Niềm tin tưởng đó, đến lượt bản thân nó, sẽ đóng góp trực tiếp cho sự chấp nhận của thị trường đối với các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống này. Sự tin tưởng của người sử dụng có thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp và/hoặc các tổ chức được công nhận, dẫn đến việc thừa nhận lẫn nhau và sự quảng bá xuyên biên giới về công việc của các bên
 • Mục tiêu đánh giá sự phù hợp
  Mục tiêu đánh giá sự phù hợp
  • Bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người • Bảo vệ đời sống hoặc sức khoẻ động vật, thực vật • Bảo vệ môi trường • Ngăn ngừa những hành vi gian lận • Các yêu cầu về an ninh quốc gia    
 • Đánh giá sự phù hợp là gì?
  Đánh giá sự phù hợp là gì?
  Đánh giá sự phù hợp là một quá trình kiểm tra xem sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu, quy trình, hệ thống và con người có đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn hay những chỉ tiêu kỹ thuật khác không.