Giám định

  • Giới thiệu chung về giám định
    Giới thiệu chung về giám định
    Dịch vụ giám định gắn liền với hoạt động thương mại và công tác quản lí Để phục vụ cho ngành ngoại thương non trẻ của Việt Nam trong những năm đầu thành lập, tháng 10 năm 1957 Chính phủ đã quyết định thành lập cơ quan kiểm nghiệm. Kể từ đó, hoạt động giám định hàng hoá đã từng bước phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế của nước nhà. Vào đầu những năm 1990, khi nền kinh tế Việt Nam dần dần chuyển sang kinh tế thị trường, hoạt động giám định đã có môi trường thuận lợi để phá