Đình chỉ, thu hồi chứng chỉ

  • Quy trình duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ chứng nhận
    Quy trình duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ chứng nhận
            1.    Mục đích Qui định một cách thống nhất việc cấp duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ chứng nhận Hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.           2.    Phạm vi áp dụng Qui trình này áp dụng cho hoạt động giám sát việc duy trì, mở rộng hay thu hẹp phạm vi; đình chỉ hay hủy bỏ chứng nhận của Vietcert.