Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001

a, Mục tiêu của khóa đào tạo:

Đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý môi trường, đánh giá hệ thống quản lý môi trường cho các chuyên gia có thể tham gia đánh giá hệ thống quản lý môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001

b, Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001:

  • Các vấn đề môi trường hiện nay
  • Giới thiệu lịch sử hình thành của tiêu chuẩn ISO 14001
  • Giới thiệu tổng quan về Hệ thống quản lý môi trường
  • Giới thiệu các nguyên tắc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001
  • Giới thiệu các lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý môi trường

c, Phương pháp đào tạo:

Đào tạo tập trung, sử dụng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.

d, Phương pháp đánh giá kết quả khóa đào tạo :

Phương pháp đánh giá kết quả khóa đào tạo dựa trên kết quả thi của học viên & tinh thần/thái độ học tập trên lớp

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC CỦA HỌC VIÊN TRƯỚC KHI THAM DỰ KHÓA HỌC (điều kiện tham gia)

  • Các học viên có trình độ đại học hoặc cao đẳng trở lên
  • Các học viên đã nắm được các nguyên lý cơ bản về môi trường và quản lý môi trường
  • Có kỹ năng thuyết trình, có khả năng truyền tải được nội dung công việc trong quá trình đánh giá.
  • Có kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy tính.