Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Ngày 8/2/2013, VietCert được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TĐC) - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận số 189/TĐC-HCHQ về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001/TCVN ISO 14001.

Theo giấy chứng nhận này, VietCert được chỉ định chứng nhận ISO 14001. File chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Tag: Chứng nhận ISO 14001 | Chung nhan ISO 14001


ISO 14000