Tỉ lệ % đóng BHXH - BHYT - BHTN qua các thời kỳ

TỈ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐÓNG BHXH - BHYT - BHTN

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Kinh phí công đoàn

  

1)      Trước ngày 01/01/2009

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

15%

5%

20%

3384

BHYT

1%

2%

3%

3389

BHTN

 

 

 

Khách hàng