Bảo hiểm xã hội - Cần hiểu rõ

Vác về từ nhà bác Lý Toét

 

1)      Trước ngày 01/01/2009

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

15%

5%

20%

3384

BHYT

1%

2%

3%

3389

BHTN

 

 

 

Tổng

16%

7%

23%

 

2)      Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

15%

5%

20%

3384

BHYT

1%

2%

3%

3389

BHTN

1%

1%

2%

Tổng

17%

8%

25%

 

3)      Từ 01/01/2010 đến 31/12/2011

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

16%

6 %

22 %

3384

BHYT

3%

1,5 %

4,5 %

3389

BHTN

1%

1 %

2 %

Tổng

20%

8,5 %

28,5%

 

4)      Từ 01/01/2012 đến 31/12/2013

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

17 %

7 %

24 %

3384

BHYT

3 %

1,5 %

4,5 %

3389

BHTN

1 %

1 %

2 %

Tổng

21 %

9,5 %

30,5%

 

5)      Áp dụng từ 01/01/2014 ->

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

18 %

8 %

26 %

3384

BHYT

3 %

1,5 %

4,5 %

3389

BHTN

1 %

1 %

2 %

Tổng

21 %

10,5 %

32,5%

 

 Tổng hợp:

 

Năm

Người sử dụng lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

Khách hàng